REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.RESGRAPH.PL

 

[WSTĘP]

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację, zasady oraz warunki funkcjonowania E-Sklepu pod adresem internetowym www.sklep.resgraph.pl, którego właścicielem jest RESGRAPH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000090953, NIP 813-32-58-960, REGON 691570328, tel. 17 854 04 31, e-mail: sklep@resgraph.pl, w tym w szczególności:

 1. zasady i warunki udostępniana oraz korzystania ze E-Sklepu,
 2. zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ich zakres,
 3. zasady i warunki zawierania umów sprzedaży Produktów, dokonywania płatności i realizowania dostaw,
 4. prawa i obowiązki Użytkowników E-Sklepu,
 5. prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy,
 6. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 

[SŁOWNIK POJĘĆ]

§ 2

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie E-Sklepu pod adresem internetowym
  www.sklep.resgraph.pl, oznaczają odpowiednio:

1)        Biuletyn informacyjny – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na automatycznej dystrybucji informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), która wykonywana jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2)        Cena – wartość wyrażona w polskich złotych zawierająca podatek VAT (cena brutto), którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt (Towar) lub Usługę.

3)        Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w E-Sklepie umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta.

4)        Formularz Zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez interaktywny Formularz dostępny w E-Sklepie Internetowym.

5)        Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

6)        Konto – utworzona przez Usługodawcę w wyniku rejestracji Użytkownika usługa świadczona drogą elektroniczną oznaczona wskazanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej (loginem) i wybranym przez niego hasłem, która polega na udostępnieniu Użytkownikowi zbioru zasobów przechowywanych w E-Sklepie pod adresem internetowym www.sklep.resgraph.pl oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym przechowywana jest, m.in. historia dokonanych czynności przez Użytkownika oraz podane przez niego dane.

7)        Koszyk – element funkcjonalny E-Sklepu, który umożliwia Kupującemu wybór i modyfikację poszczególnych Produktów (Towarów) z oferty Sprzedającego, które zamierza zamówić.

8)        Kupujący – zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

9)        Oferta – oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów (Towarów) umieszczonych i oznaczonych jako dostępne na stronie internetowej
www.sklep.resgraph.pl, które jako zawierające istotne postanowienia umowy jest kierowane przez Sprzedawcę do osób zamierzających zawrzeć Umowę Sprzedaży.

10)    Produkt (Towar) – rzecz ruchoma, która stanowi przedmiot Oferty i Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą w oparciu o narzędzia systemu teleinformatycznego E-Sklepu.

11)    Regulamin – niniejszy dokument dostępny w każdym czasie na stronie głównej
E-Sklepu pod adresem internetowym  www.sklep.resgraph.pl, który również jest dostępny do pobrania pod adresem www._______________.pl/ .

12)    E-Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym
www.sklep.resgraph.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, składa Oferty sprzedaży Produktów (Towarów) oraz zawiera Umowy Sprzedaży.

13)    Sprzedaż - umowa zawierana w ramach E-Sklepu pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w wyniku przyjęcia Oferty przez Kupującego, do której zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz w przypadku umów zawieranych z Konsumentami przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

14)    Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem E-Sklepu, do której zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

15)    Użytkownik – korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

16)    Usługodawca/Sprzedawca – RESGRAPH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000090953, NIP 813-32-58-960, REGON 691570328, tel. 17 854 04 31, e-mail: sklep@resgraph.pl,

17)    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane Sprzedawcy za pośrednictwem specjalnego Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
§ 3

 1. Warunkiem korzystania ze E-Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Wszyscy Użytkownicy korzystający
  z E-Sklepu są ponadto zobowiązani do jego używania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a także z dobrymi obyczajami i z przepisami prawa.
 2. Do przeglądania asortymentu E-Sklepu i składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dysponowanie komputerem lub innym urządzeniem multimedialnym, wyposażonym w przeglądarkę internetową i posiadającym dostęp do sieci internetowej.

[SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ]

§ 4

 1. Usługodawca udostępnia w ramach E-Sklepu Użytkownikom następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

1)        Moje Konto – z którego korzystanie jest możliwe po uprzednim prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji i zatwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika takich danych jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło oraz nieobligatoryjne zaznaczenie opcji dotyczącej Tytułu obejmującego formę grzecznościową i wskazanie daty urodzenia. Z chwilą zatwierdzenia rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, a Usługodawca jednocześnie niezwłocznie potwierdza założenie konta oraz udostępnia Użytkownikowi dane do konta, w drodze przesłania wiadomości elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest na czas nieokreślony.

2)        Biuletyn informacyjny – z którego korzystanie jest możliwe w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji z oświadczeniem: „Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego rozsyłanego e-mailem” lub/oraz „Chcę otrzymywać oferty promocyjne od naszych partnerów” w trakcie wypełniania Formularza Rejestracji, bądź w trakcie modyfikacji danych osobowych w usłudze Moje Konto. Usługa będzie świadczona po jej zatwierdzeniu na czas nieokreślony.

3)        Formularz Zamówienia – z którego korzystanie następuje już z chwilą dodania Produktu do elektronicznego Koszyka, a w kolejnych etapach poprzez wypełnienie sekcji Konto i Adres, Metody Dostawy oraz Metody Płatności, a także uzyskanie Podsumowania zamówienia w którym Kupujący ma możliwość wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Elektroniczny Koszyk pozwala na podgląd wybranych przez Kupującego Produktów oraz na samodzielną modyfikację ich ilości, w tym również całkowite usunięcie poszczególnych Produktów z Koszyka. W sekcji pierwszej Kupujący ma możliwość zalogowania się do własnego konta, bądź utworzenia całkowicie nowego konta po wskazaniu takich danych jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło oraz nieobligatoryjnym zaznaczeniu opcji dotyczącej Tytułu obejmującego formę grzecznościową i określeniu daty urodzenia. Ponadto w sekcji tej Kupujący wskazuje, bądź uaktualnia adres dostawy poprzez obligatoryjne uzupełnienie imienia i nazwiska, adresu, kodu pocztowego, miasta, kraju i telefonu komórkowego oraz opcjonalne ujawnienie numeru VAT UE, telefonu domowego oraz innych dodatkowych informacji. W sekcji drugiej Kupujący dokonuje wyboru metody dostawy, a także akceptuje niniejszy Regulaminu przez zaznaczenie odpowiednich opcji, a także ma możliwość wprowadzenia własnej wiadomości dotyczącej zamówienia. Z kolei w sekcji trzeciej Kupujący uzyskuje możliwość wyboru metody płatności za Produkt. Ostatnim elementem usługi jest uzyskanie przez Kupującego podsumowania zamówienia w którym wyświetlane są podstawowe dane dotyczące płatności. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Kupującego w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sama usługa ma charakter jednorazowy.

 1. Korzystanie z usług określonych w ust. 1 przez Użytkowników nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.
 2. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z każdej z usług w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, poprzez:

1)        wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach E-Sklepu,

2)        wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy:

a)        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@resgraph.pl,

lub

b)        pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów.

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności reklamacje związanie z działaniem E-Sklepu, Użytkownicy mogą składać:

1)        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@resgraph.pl,

lub

2)        pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów.

 1. Usługodawca będzie rozpatrywał wszelkie reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana na adres lub adres poczty elektronicznej, wskazany przez składającego reklamację Użytkownika.
 2. Usługodawca ma prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, czy też praw osób trzecich. Stosowne oświadczenie zostanie przesłane do Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając w tym celu stosowne oświadczenie do Użytkownika na podany przez niego adres lub adres poczty elektronicznej.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, bądź rezygnacja z niej przez Użytkownika nie ma wpływu na zobowiązania
  i uprawnienia Sprzedawcy i Kupujących wynikające z zawartych umów Sprzedaży, w tym na wynikające z nich rozliczenia i uprawnienia oraz roszczenia stron.

[ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY]

§ 5

 1. Sprzedaż Produktów w E-Sklepie odbywa się w języku polskim, wyłącznie w trybie ofertowym za pośrednictwem sieci internetowej w trybie online przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Zamieszczone przez Sprzedawcę w E-Sklepie Oferty są ofertami w myśl przepisów art. 66 – 70 ustawy Kodeks cywilny i są skierowane do wszystkich Użytkowników.
 3. Ceny Produktów zawarte w E-Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. O wysokości wszystkich opłat Kupujący jest informowany w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia w E-Sklepie.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym następuje po wypełnieniu przez Kupującego Formularza Zamówienia dostępnego w E-Sklepie i potwierdzeniu jego złożenia w wyniku kliknięcia przez Kupującego w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zaś Sprzedawca jednocześnie: niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji oraz udostępnia treść zawartej umowy na trwałym nośniku, w drodze przesłania wiadomości elektronicznej Kupującemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. Zabezpieczenie i utrwalenie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje również w systemie informatycznym E-Sklepu.
 6. W ramach środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych Kupujący może dokonać weryfikacji danych lub drobnych korekt Zamówienia do momentu skompletowania i przekazania przesyłki z zamówionym Produktem kurierowi, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy na adres sklep@resgraph.pl lub telefonicznie.

 

[PŁATNOŚCI]

§ 6

 1. Zapłata za zakupione Produkty w E-Sklepie może być zrealizowana w następujący sposób:

1)        przedpłata przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy,

2)        za pobraniem poprzez płatność kurierowi w dniu otrzymania przesyłki,

3)        gotówką bezpośrednio w punkcie odbioru osobistego.

 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym. Natomiast w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.
 2. Sprzedawca ma prawo do anulowania złożonego zamówienia w przypadkach, gdy Kupujący wybrał płatność elektroniczną lub w formie przedpłaty przelewem bankowym a nie uregulował należności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca dostarcza Kupującemu wraz z Produktem księgowy dokument rozliczeniowy (paragon lub faktura) wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i żądaniem Użytkownika.

[DOSTAWA PRODUKTÓW]

§ 7

 1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy ustalany jest przez Sprzedawcę z Kupującym.
 2. Sprzedawca w ramach E-Sklepu oferuje następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów:

1)        odpłatna dostawa na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej,

2)        odpłatna dostawa poza granice Polski w formie przesyłki kurierskiej,

3)        bezpłatny odbiór osobisty w niżej wymienionych punktach odbioru otwartych w godzinach szczegółowo wyspecyfikowanych na stronie E-Sklepu:

a)        ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów,

b)        ul. Krakowska 21, 38-400 Krosno,

 1. Koszt dostawy Produktów na terytorium Polski, których waga nie przekracza 30 kg wskazywany jest Kupującemu w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia
  w E-Sklepie, natomiast w przypadku przekroczenia w/w wagi Produktów lub uzgodnienia dostawy Produktów poza granice Polski koszt dostawy jest każdorazowo indywidualnie ustalany ze Sprzedawcą.
 2. Odbiór Produktu przez Kupującego jest zawsze potwierdzony na dokumencie dostawy. Podczas odbioru Produktu lub Produktów Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkt lub Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu szkody w obecności dostawcy. Odbiór Produktu bez zastrzeżeń traktowany jest jako potwierdzenie kompletności i zgodności Produktu ze złożonym zamówieniem w w/w zakresie.
 3. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy Produktu wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Kupującego.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny - jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy - do zawiadomienia o tej okoliczności Kupującego i dokonania zwrotu całości otrzymanych od niego środków pieniężnych.

[GWARANCJE I REKLAMACJE]

§ 8

 1. Produkt może posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.
 2. Szczegółowe uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej Gwarancji, jak również sposoby i warunki ich realizacji, określone są przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.
 3. Gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej nie wyłącza, ani też nie zawiesza, tudzież nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady Produktu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową, w tym za jego wady fizyczne i prawne na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową należy składać do Sprzedawcy:

1)        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@resgraph.pl

lub

2)        pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane osobowe lub nazwę Kupującego, dane teleadresowe, opis niezgodności Produktu z umową sprzedaży, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca będzie uprawniony do wezwania Kupującego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Z powodu niezgodności Produktu z umową sprzedaży Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny Produktu albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo też usunie jego wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, bądź też jego wad nie usunął. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu nie jest istotna.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, będącego Konsumentem, żądanie uznaje się za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie, bądź na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 5. Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 6. Sprzedawca w ramach E-Sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Produktów, przy czym zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne – spowodowane względami technicznymi różnice – między wyglądem Produktów na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem Produktów, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych Produktów.

 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

§ 9

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Kupujący - mający status Konsumenta ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty, w której Kupujący objął w posiadanie Produkt nabyty w ramach zawartej Umowy przenoszącej jego własność.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu należy składać bezpośrednio do Sprzedawcy:

1)        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@resgraph.pl

lub

2)        pisemnie na adres: ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów.

 1. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość /Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu/.
 2. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania Produktu na swój koszt do Sprzedawcy na adres: Resgraph Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku, gdy Produktu nie można odesłać w zwykły sposób pocztą Sprzedawca jest obowiązany do jego odebrania na swój koszt.
 4. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i kompletnym, zapakowany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Do zwracanego Produktu powinien być dołączony dowód jego zakupu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu Produktu od Kupującego. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta lub w inny sposób odpowiadający formie zapłaty przez niego za zamówiony Produkt, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu należności.

[WYŁĄCZENIE PRAWA KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 10

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3)        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR PRZEZ KONSUMENTÓW]

§ 11

 1. Konsument jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach uprawnień, o których mowa w ust. 1, Konsument ma możliwość w szczególności:

1)        uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

2)        zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w celu rozwiązania sporu konsumenckiego w trybie i na zasadach określonych w art. 36 ustawy
o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 z późn. zm.),

3)        zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach w celu rozpatrzenia sporu konsumenckiego w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001, Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), których lista jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”,

 1. Konsument w ramach realizacji uprawnień określonych w ust. 1 ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, utworzonej w ramach Unii Europejskiej, która jest dostępna w języku polskim pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, w ramach której zostały określone procedury składania skarg i ich rozstrzygania.

 

[OCHRONA SFERY PRYWATNOŚCI]

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem
  E-Sklepu pod adresem internetowym www.sklep.resgraph.pl jest Usługodawca. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 2. Użytkownik zakładając konto w E-Sklepie lub wypełniając Formularz Dostawy, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotowych umów oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę
  (w tym w celach marketingowych).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich uzupełniania, uaktualniania lub poprawiania, albo też ich usunięcia.
 4. E-Sklep wykorzystuje pliki tekstowe Cookies, które są zapisywane przez serwer i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu optymalizacji korzystania ze E-Sklepu, dostosowania jego struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także na potrzeby tworzenia statystyk. Użytkownik, który nie wyraża zgody na stosowanie przedmiotowych plików, może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Wyłączenie obsługi plików Cookies może utrudnić, bądź nawet uniemożliwić korzystanie ze E-Sklepu.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego (prawo właściwe), w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, lecz nie krótszym niż 14 dni od momentu jego opublikowania na stronie głównej E-sklepu.
 4. W przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę postanowień Regulaminu, jest on uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym w § 4 ust. 3 Regulaminu.
 5. Do zawartych umów sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu w wersji przed zmianą.
 6. W odniesieniu do Użytkowników, którzy nie posiadają statusu Konsumenta
  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszystkie spory sądowe pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla Sprzedawcy.
 7. W odniesieniu do Użytkowników, którzy posiadają status Konsumenta, wszystkie spory sądowe pomiędzy Konsumentami a Sprzedawcą, będą rozstrzygane przez sądy powszechne według właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej w oparciu
  o właściwe przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 stycznia 2017 r.
 9. Integralną część Regulaminu stanowi:
 

1)        Załącznik nr 1 – Polityka prywatności,

2)        Załącznik nr 2 – wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.resgraph.pl i zawiera zasady ochrony informacji w związku z funkcjonowaniem E-Sklepu, w tym w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez RESGRAPH Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000090953, NIP 813-32-58-960, REGON 691570328.

§ 1

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem
E-Sklepu pod adresem internetowym www.sklep.resgraph.pl jest RESGRAPH Sp. z o.o.

§ 2

 1. Wszystkie dane osobowe, podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji
  w E-Sklepie www.sklep.resgraph.pl przechowywane są zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ochrony w systemach informatycznych oraz środków organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. W szczególności Administrator wdrożył i stosuje Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem E-Sklepu www.sklep.resgraph.pl jest akceptacja regulaminu przez Użytkownika podczas zakładania konta w E-Sklepie lub wypełniania Formularza Zamówienia. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich uzupełniania, uaktualniania lub poprawiania, albo też ich usunięcia.

§ 3

 1. Administrator zobowiązuje się do nie udostępniania nikomu przetwarzanych danych osobowych pod jakimkolwiek tytułem, z zastrzeżeniem § 4.
 2. Administrator umożliwia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), w szczególności ich aktualizacji i informacji o zakresie przetwarzanych danych.

§ 4

Administrator oświadcza, iż dane Użytkowników będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i tylko w niezbędnym zakresie.

§ 5

 1. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki jest korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną pod nazwą Moje Konto, Biuletyn informacyjny, Formularz Zamówienia które wymagają uprzedniego wypełnienia Formularza Rejestracji i zatwierdzenia rejestracji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do Usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Usługodawcy za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta
  w E-Sklepie www.sklep.resgraph.pl

§ 6

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkownika w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji. E-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podał podczas procesu rejestracji.

§ 7

Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wszelkich danych udostępnianych w trakcie rejestracji.

§ 8

 1. Akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.resgraph.pl oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie www.sklep.resgraph.pl.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania na stronie internetowej www.sklep.resgraph.pl.
 4. Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem akceptacji Regulaminu, co uniemożliwia korzystanie z E-Sklepu jako Użytkownik.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2                                                              ___________________________

 (miejscowość i data)

 

 

 

 

Resgraph Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

 

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość[1]

 

Ja/My* ________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.resgraph.pl :__________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Data zawarcia Umowy Sprzedaży: _________________________________________

Data odbioru Towaru: ___________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ________________________________________

Adres konsumenta (-ów): ________________________________________________

 

Data: ________________________________

 

 

_______________________________

      Podpis konsumenta (-ów)[2]* niepotrzebne skreślić

 

[1] formularz ten należy wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży

[2] tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej